بصیرتی

اعتکافهای بصیرتی مجازی

اعتکاف دور هم جمع شدن است . که در دین ما اعتکاف در مساجد برای کسب معرفت ومعنویت مروری بر عملکرد شخصی وتعیین خطوط مسیر زندگی بر اساس سنت پیامبر (ص) اهلبیت مکرمشان از جمله دست آوردهای این حرکت جمعی می تواند باشد .

اعتکافهای بصیرتی مجازی با عضوی گیری ووتعیین موضوعات بصیرتی با مطالعه کردن و به شور گذاشتن موضوعی و……آغاز خواهیم کرد.  در این اعتکاف انسان ها همسو همفکر وهم عقیده انتخاب خواهند شد .

منتظر باشید.

منتظر باشید.

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

سه × یک =