موضوعات اختصاصی کتا

خطر پذيرى مدير جهادى بر اساس چه اصولى باید صورت كيرد؟

­

پاسخ: ۱- ­داشتن نيت الهى با توكل بر خدادر پرتو ايمان ،اطمينان قلبى وپشتكا ر

۲-­داشت انگيزه قوى واعتماد به نفس بالا براى اقداى وعمل وكسب توفيق ونتيجه

۳-­سنجيده عمل كردن همراه بر آوردهاى دقيق منطقى، آگاهانه وعالمانه

۴-­اهم ومهم نمودن خطر پذيرى (اقدام مورد نظر) باهدف وپيروزى با مقايسه هزينه با فايده

۵-­برنامه ريزى (مديريت خطر) براى مقابله با تمامى خطر پذيرى ها وآثار آن

۶-شناسايى عوامل وعناصر خطر وتحليل كيفى آن ها

۷-­تعيين وتبين راه حل هاى مختلف براى عبور از مراحل گوناگون ووقايع احتمالى

۸-­نظارت وكنترل مداوم نقشه راه ،طرح واقدامات سازمان

۹-­بر آورد احتمالى عدم موفقيت وچاره انديشى براى اين شرايط ۱۰-­نتيجه كار را به خداوند تفويض نمودن واميد به پاداش الهى داشتن

بر گرفته از کتاب مدیریت جهادی محمد حسین سپهر انتشارات زمزم هدایت  1394

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

هشت − پنج =