موضوعات اختصاصی کتا

شش نكته مهم مديريت جهادى وسخت كوشى؟

­

 پاسخ: ۱-­مدير بايددر پايدارى بر مشكلات براى حصول موفقيت ها پيشگام و اسوه باشد

۲-­پايدارى مديران بدونه همراهى همكاران وسايرين بى نتيجه است واز همين رو فرهنگ سخت كوشى بايد عمومى شود

۳-­كارگزاران كليدى يك سازمان ، معاونين وخواص بايد روحيه سخت كوشى، مقاومت وعزمى پولادين داشته باشندتا مدير ورتبر سازمان را يارى نمايند

۴-­مدير جهادى با داشتن انگيزه الهى ، سخت كوشى را عبادت مى داند

۵-­مدير جهادى در برابر فشارهاى گوناگون و سختى ها بايد بر موقعيت ها و رويداد ها ى محيط شغلى خود كنترل داشته باشد و تسليم هيجانهاى منفى نشود

۶-­مدير جهادى بايد با اراده اى قوى با چالش هاى پيش رو بر خوردى صحيح كرده و براى موفقيت هاى مورد انتظار چاره اند يشى كند

بر گرفته از کتاب مدیریت جهادی محمد حسین سپهر انشارات زمزم هدایت۱۳۹۴

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

سیزده − شش =